Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Ekebyholm

Adventkyrka

Ekebyholm
762 91 Rimbo

www.adventist.se/ekebyholm

Pastor

Tobias Edlund
0175-700 01 | 070-334 80 27
tobias.edlund@adventist.se

Föreståndare

Liane Edlund
0175-23257
liane.edlund@ekebyholm.se

Daniel Hailemariam

Ryan Mitchell

Rainer Refsbäck